Pixels

Toimittajien tietosuojaseloste

Päivitetty 6.2.2024 

Tämä Futunio Oy:n (”Futunio” tai ”me”) toimittajien tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat käytännöt, sisältäen kuvauksen kerätyistä henkilötiedoista sekä siitä, miten henkilötietoja käsitellään. Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa, ja ajantasainen versio löytyy aina verkkosivuiltamme. 

 1. Rekisterinpitäjä 

 Futunio Oy
Äyritie 8 E
01510 Vantaa  

2. Yhteystiedot 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ota yhteyttä sähköpostitse tietosuojavastaava@futunio.fi.  

3. Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?  

Futunio käyttää tuote- ja palvelutoimittajiensa yhteyshenkilöiden henkilötietoja muun muassa hankintojen suorittamiseen, yhteydenpitoon, tiedottamistarkoituksiin, toiminnan tukemiseen, liiketoimintatiedon hallintaan, raportointiin, sekä suunniteltaessa, järjestettäessä ja seurattaessa tapaamisia ja asiakirjojen allekirjoittamiseen.   

Oikeusperuste henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle on oikeutettu etu, joka perustuu toimittajan tai potentiaalisen toimittajan ja Futunion väliseen yhteistyösuhteeseen. Katsomme, että voit odottaa käsittelyä perustuen työtehtäviisi tai asemaasi edustamassasi organisaatiossa. Ottaen huomioon yllä mainitut käyttötarkoitukset, perustellut odotuksesi, tietojen luonteen, pyrkimyksemme minimoida mahdollisuuksien mukaan tunnistettavan tiedon käsittelyn sekä sen, että voit vastustaa käsittelyä jäljempänä kuvatuin tavoin, katsomme, ettei käsittely on ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. 

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä yhteistyösuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeenkin. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 

4. Millaisia tietoja käsittelemme? 

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

 • Nimi 
 • Yritys 
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite) 
 • Tehtävänimike 
 • Tapaamistoiveet ja -pyynnöt 
 • Yhteydenpidossa syntyvä sisältö, kuten viestit 
 • Verkkosivuston käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten verkkosivun käyttö tai käyttötavoista saatavat tilastot, laitetiedot, lokitiedot, IP-osoite ja sijaintitiedot. 

5. Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja mihin tietoja luovutetaan? 

Futunio rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse ja käsittelyä rajataan Futunion henkilöstön osalta tehtäväperusteisesti.  

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä apuna erilaisia palveluntuottajia, jotka voivat vaihdella tilannekohtaisesti. Kyseiset palveluntuottajat toimivat Futunion henkilötietojen käsittelijöinä, ja ovat sopimuksin sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja ainoastaan Futunion puolesta ja lukuun ja erikseen sovittujen sopimusperusteisten palveluiden suorittamiseksi. Palveluntarjoajilla ei ole itsenäistä käyttöoikeutta henkilötietoihin. Futunion lukuun henkilötietoja käsitteleviä palvelutuottajat voivat olla muun muassa:   

 • Toimittajahallinnon ja kirjanpidon IT-järjestelmien toimittajat 
 • Tallennustilapalveluiden toimittajat 

 Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, mikäli se on esimerkiksi soveltuvan lainsäädännön tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaispyynnön vuoksi tarpeellista. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja yhtiöille, jotka kuuluvat Futunion kanssa samaan konserniin. 

6. Mistä tiedot saadaan? 

Henkilötietoja kerätään Futunion toimittajahallinnan, hankintatoimien ja tarjouspyyntöjen käsittelyn yhteydessä sekä yhteyshenkilöiltä itseltään. Päivitämme yhteyshenkilöiden muutostietoja organisaatioltasi tai organisaatiotasi edustavilta henkilöiltä saatujen tietojen perusteella. Yhteyshenkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten organisaation verkkosivuilta.  

 7. Kuinka kauan säilytämme tietoja? 

Säilytämme henkilötietojasi siihen saakka, kunnes yhteistyö päättyy, et enää ole organisaatiosi yhteyshenkilö, tai jos ilmoitat meille, ettet halua vastaanottaa yhteydenpitoon liittyvää viestintää, tai pyydät poistamaan tiedot, ellei meillä ole välttämätöntä syytä säilyttää tietojasi.  

Voimme olla velvollisia säilyttämään henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön mukaisesti tai silloin, kun henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen vahingonkorvausvaatimusten tai oikeudenkäyntien vuoksi. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan 

Ylläpidämme ja päivitämme henkilötietoja toimittajaorganisaatiolta saamiemme tietojen mukaisesti. 

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjänä käsittelemiämme henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella esimerkiksi tietotekniikkapalveluiden toimittamisen yhteydessä. Futunio voi siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mikäli käytössä on joku seuraavista lainmukaisista perusteista: 

 • Euroopan komissio katsoo, että vastaanottajamaa tarjoaa riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi; 
 • Futunio on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin, tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa yritystä koskevat sitovat säännöt; tai 
 • olet antanut suostumuksesi siirtoon, tai siirrolle on soveltuvan tietosuojalainsäädännön nojalla jokin toinen oikeusperuste. 

9. Miten tiedot suojataan? 

Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joille sen käyttäminen on heidän työtehtäviensä perusteella tarpeellista. Käyttäjät kirjautuvat henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin joko syöttämällä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai käyttämällä kertakirjautumistekniikkaa. Käyttöoikeudet vaativat erillisen hyväksynnän Futunion liiketoiminta-alueiden nimetyiltä henkilöiltä. 

Kaikki tiedot on suojattu säännöllisesti tarkistetuilla ja asianmukaisilla tietoturvatoimenpiteillä, joilla estetään tietoihin pääsy, tietojen muuttaminen, tuhoutuminen tai muu luvaton käsittely. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa riittävät palomuurijärjestelyt, viestinnän salaaminen soveltuvin osin, turvatut palvelinhuoneet sekä ajantasaiset tietojärjestelmien pääsynhallintakäytänteet. Mahdollisia paperidokumentteja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin vain niitä tarvitsevilla henkilöillä on pääsy. 

10. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on? 

Sinulla on oikeus: 

 • saada tieto henkilötiedoista, joita Futunio on sinusta kerännyt ja pyytää niistä kopio;  
 • vaatia epätarkan henkilötiedon täydentämistä tai virheellisen henkilötiedon oikaisua;
 • vaatia henkilötietojen poistamista, mikäli käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta;
 • vastustaa henkilötietojesi käyttämistä sinun erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin Futunion oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Futunion oikeutettu etu; ja 
 • vaatia Futuniota rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos esimerkiksi voit kiitää henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista, tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen pyyntöön 

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@futunio.fi tai postitse tässä kohdassa mainittuun osoitteeseen. Futunio voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja tarvittaessa toimittamaan lisätietoja henkilöllisyydestäsi ennen pyyntösi käsittelyä. 

Voit toimittaa pyynnöt kirjallisesti osoitteeseen: 

Futunio Oy
Tietosuoja-asiat
Äyritie 8 E
01510 Vantaa  

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, ota ensisijaisesti yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1. mainittuun rekisterinpitäjään.  

Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Suomessa toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutettu (tietosuoja(at)om.fi). 

12. Tieto automaattisesta päätöksenteosta mukaan lukien profilointi 

Emme tee automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.